انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران- کمیته جامعه اطلاعاتی
کمیته جامعه اطلاعاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  · هدف:

  ارتقاء دانش عمومی جامعه نسبت به کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تحقق جامعه اطلاعاتی

 

  · شرح وظایف:

  1. پیگیری برنامه های جامعه اطلاعاتی در سطح ملی و بین المللی

  2. شناسایی فرصتها و تهدیدات جامعه اطلاعاتی

  3. پیگیری برنامه اصول و برنامه عمل اجلاس های WSIS

  4. مشارکت در نمایشگاه های مرتبط با موضوع جامعه اطلاعاتی

  5. مشارکت درکمیته های ملی و بین المللی موضوعات مرتبط با WSIS

  · تشکیلات:

تشکیلات کمیته از رئیس کمیته و اعضای گروه براساس حجم فعالیت ها خواهد بود که از بین اعضای انجمن تشکیل می شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران:
http://iranaict.ir/find.php?item=1.105.14.fa
برگشت به اصل مطلب