جستجو در مقالات منتشر شده


22 نتیجه برای نوع مطالعه: كاربردي

پیمان معلم، جواد عباس پور، علیرضا معمار مقدم، مسعود کاوش تهرانی،
دوره 4، شماره 13 - ( 10-1391 )
چکیده

یکی از روش‌های مرسوم در زمینه‌ی ردیابی تصویری اهداف غیرصلب، استفاده از روالی تکراری به نام انتقال متوسط در تعیین موقعیت مد مرکزی هدف است. نمایش هدف در ردیاب انتقال متوسط برپایه‌ی هیستوگرام ویژگی بانقاب‌گذاری مکانی با یک کرنل مستقل از جهت انجام می‌شود. بحرانی‌ترین چالش در ردیاب انتقال متوسط، تنظیم مقیاس کرنل است. تاکنون هیچ روش کارامد و بی عیب و نقصی برای تنظیم و یا وفق دهی ابعاد کرنل، زمانی که ابعاد هدف تغییرمی کند، ارائه نشده است. مشکل دیگر ردیاب انتقال متوسط در رویارویی با هدف با الگوی تابشی متغیر پیش می آید. در این مقاله با رویکرد حل این مشکلات، الگوریتم ردیابی انتقال متوسط همراه با اندازه بندی وفقی قوی ارائه می‌گردد، ضمن این که مشکل الگوریتم انتقال متوسط را در مواجهه با تغییرات الگوی تابشی هدف با وفق دهی مدل هدف در هر قاب حل می کند. در روش پیشنهادی، ابتدا با استفاده از روش محاسبه ی توان ناشی از مشتقات مکان- زمانی شدت پیکسل های تصویر، ابعاد پنجره در قاب بعد تنظیم می شود. سپس نتایج حاصل از اندازه بندی پنجره در قاب بعد، در ردیاب انتقال متوسط اعمال می شود. نتایج نشان می ‌دهند که استفاده از الگوریتم پیشنهادی ضمن اینکه به کاهش خطای موقعیت یابی هدف در مقایسه با الگوریتم انتقال متوسط استاندارد می ‌انجامد، در برابر تغییرات تباین2 و الگوی تابشی هدف نیز کارایی قابل توجهی از خود نشان می دهد.
مهندس شکوفه جعفری فشارکی، دکتر فرزاد توحیدخواه، دکتر حیدر علی طالبی،
دوره 5، شماره 15 - ( 1-1392 )
چکیده

در این مقاله یک کنترل‌کننده بر اساس کنترل پیش‌بین جهت هدایت و کنترل ماهواره پیشنهاد شده است. امروزه کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین یک روش عملی شناحته شده جهت کنترل سیستم‌های مختلف در صنعت به شمار می‌رود. یکی از چالش‌های موجود بر سر راه اعمال عملی این نوع کنترل‌کننده‌ها بار محاسباتی آن‌ها و زمان بر بودن عملیت کنترلی آن در هر گام زمانی می‌باشد. در این پژوهش برای کاهش بار محاسباتی کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین استفاده از توابع لاگر پیشنهاد شده است. برای نشان دادن امکان پذیری و اعتبار کنترل‌کننده‌ی طراحی شده، نتایج شبیه سازی حاصل از اعمال آن روی یک مدل از ماهواره آورده شده است. همچنین مقایسه‌ای بین زمان محاسبات کنترل‌کننده با استفاده از توابع لاگر و در غیاب آن‌ها انجام گرفته است.
ایمان آریانیان، عبدالعلی عبدی پور، غلامرضا مرادی،
دوره 5، شماره 15 - ( 1-1392 )
چکیده

در این مقاله نقش عناصر تشعشعی گوناگون در عملکرد آنتن آرایه بازتابی مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن طراحی و شبیه سازی عملکرد هر کدام، پاسخ فاز آن‌ها با هم مقایسه شده است. همچنین روابط مورد نیاز به منظور طراحی آنتن آرایه بازتابی معرفی شده و بر اساس آن یک نمونه آنتن آرایه بازتابی باند Ku طراحی و نتایج آن ارائه شده است.
احسان حبیب اللهیان، مسعود شفیعی، حیدرعلی طالبی،
دوره 5، شماره 15 - ( 1-1392 )
چکیده

در این مقاله برای سیستم کنترل وضعیت یک میکرو ماهواره در مدار LEO، کنترل‌کننده‌ای مقاوم با روش سنتز μ طراحی شده و سپس با استفاده از شبیه سازی‌های خطی و غیر خطی دقیق در محیط SIMULINK، کنترل کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این ماهواره بعد از بررسی‌های لازم روش پایدارسازی سه محوره با استفاده از عملگرهای مغناطیسی و میله گرادیان جاذبه‌ای کمکی در نظر گرفته شده است و معادلات غیر خطی سمنتیکی و دینامیکی آن استخراج شده و سپس خطی سازی روی آن‌ها انجام گرفته است و در نهایت سیستم فوق به صورت یک سیستم خطی چند متغیره و متغیر با زمان تبدیل شده است. طراحی کنترل کننده برای این سیستم با مدل‌سازی سیستم متغیر با زمان کنترل وضعیت مغناطیسی به صورت سیستم دارای عدم قطعیت، انجام گرفته است.
جعفر باقری نژاد، بهتاج رسولی پشته،
دوره 5، شماره 15 - ( 1-1392 )
چکیده

در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن‌را منعکس می‌سازد، مدلی برای تبیین رابطه میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و رضایت مشتری در سازمان‌ها ارائه شده است. در این پژوهش ضمن مرور جامع ادبیات موضوع سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و رضایت مشتری، مدل مفهومی با چهار معیار (شاخص‌های اقتصادی، آموزشی، نشر فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات از راه دور ) و یک متغیر مکنون (شاخص رضایت مشتری)، طراحی شد. مدل مذکور از طریق نظرسنجی از خبرگان امر مورد اعتبارسنجی اولیه قرار گرفت. سپس در یک مطالعه میدانی در سازمان تحت بررسی، برای آزمون تایید کارکرد و اعتبار سنجی مدل، داده های لازم گردآوری شد. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نیز معادلات رگرسیونی تعاملی در قالب تحلیل مسیر و استفاده از نرم افزار های اس پی اس اس و لیزرل به تبیین عوامل رابطه ای بین متغیر های مکنون و مشاهده گر پرداخته شد. یافته های تحقیق بیانگر رابطه مستقیم و معنی‌دار عوامل اقتصادی و آموزشی مربوط به سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات بر رضایت مشتریان در سازمان می‌باشد.
یحیی روایی، محمد مهدی نژاد نوری، محمدحسین مدنی،
دوره 5، شماره 15 - ( 1-1392 )
چکیده

در این مقاله به افزایش گذردهی کانال فیدینگ چند مسیری متغیر با زمان HF از طریق همسان‌سازی باز خور تصمیم پرداخته شده است. به این منظور استفاده از الگوریتم فیلترینگ وفقی QRD-RLS سریع چندکاناله به همراه ایده استخراج ضرایب در چند لحظه مشخص در حالت داده، پیشنهاد شده است. برای بررسی صحت عملکرد الگوریتم QRD-RLS سریع چندکاناله کارایی آن با الگوریتم QRD-RLS معکوس مقایسه شده است. شبیه‌سازی تحت شرایط کانال با توجه به استاندارد MIL-STD-188-110B، انجام شده است. نتایج نشان می-دهد روش پیشنهادی می‌تواند طول داده ارسالی در یک فریم و لذا میزان گذردهی را به ازای حجم محاسبات قابل قبولی، افزایش مطلوبی دهد. همچنین میزان گذردهی حاصله مشابه با حالتی است که از الگوریتم QRD-RLS سریع چندکاناله در همسان‌سازی به صورتFull-Iteration استفاده ‌شود.
فاطمه سیف، رضا اسکویی زاده،
دوره 5، شماره 17 - ( 12-1393 )
چکیده

هدف: در این مطالعه به منظور تعیین میزان توجه بصری کاربران به منوی راست و به منوی چپ صفحات وب شاخص تعداد خیرگی‌ها روی منوی راست و منوی چپ با استفاده از دستگاه ردیاب چشم سنجیده شد تا مشخص گردد که کدام منو به لحاظ توجه بصری برای کاربران در ارجحیت قرار دارد. روش: 116صفحۀ حاوی دو منوی راست و چپ در قالب 3 مجموعۀ فارسی، انگلیسی و انگلیسی- فارسی برای 30 آزمودنی نمایش داده شد و آزمودنی ها ملزم به یافتن یک لغت در منوها بودند. داده های مربوط به تعداد خیرگی های کاربران روی هر منو که نشانی از میزان توجه بصری آنها به آن منو بود با استفاده دستگاه ردیاب نگاه ثبت و جمع آوری شد. یافته ها: تعداد کل خیرگی‌های کاربر بر منوهای مجموعۀ انگلیسی با توجه به جهت چینش منوها (راست یا چپ) متفاوت نبود. اما تعداد کل خیرگی‌های کاربر بر منوهای مجموعۀ فارسی، مجموعۀ فارسی- انگلیسی و به طور کلی در مجموع همۀ صفحات سه مجموعه با توجه به جهش چینش منوها (راست یا چپ) متفاوت و روی منوی راست بیش از منوی چپ بود. نتیجه گیری: با توجه به بیشتر بودن تعداد خیرگی ها روی منوی راست در این مطالعه و مزیت های اثبات شدۀ منوی راست و همین طور به دلیل آنکه تا به حال مزیت قابل پیش بینی بودن منوی چپ چین در فرهنگ هایی بوده است که زبان مادریشان از چپ به راست خوانده می شود و اینکه نتایج مطالعات پیشین پیرامون سرعت بالای انجام تکالیف و تعامل با منوی چپ‌چین، متناقض است، می‌توان به طراحان وبسایت ها توصیه کرد که در طراحی وبسایت-های بومی از منوی راست چین استفاده کنند.
دکتر شعبان الهی، احمد قدس الهی، دکتر حمیدرضا ناجی،
دوره 6، شماره 19 - ( 3-1394 )
چکیده

بانکداری صنعت ویژه ایی است که با سرمایه و ریسک برای کسب سود مواجه می باشد. یکی از مهم ترین ریسک های بانکی، ریسک اعتباری می باشد که حوزه تحقیقاتی پویایی را در مطالعات مدیریت ریسک مالی به خود اختصاص داده است. در این پژوهش یک سیستم ترکیبی ارزیابی ریسک اعتباری ارائه می شود، که از یادگیری جمعی برای تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به فرد متقاضی استفاده می کند. ترکیب تکنیک های دسته بندی و خوشه بندی در این پژوهش، منجر به بهبود عملکرد سیستم می شود. برای آموزش شبکه های عصبی از مجموعه داده واقعی، از نمونه های تقاضای اعتبار در بانکی در آلمان استفاده شده است. مدل پژوهش در قالب یک سیستم چند عاملی ارزیابی ریسک اعتباری طراحی شد و نتایج نشان داد که این سیستم صحتی بالاتر، عملکردی برتر و هزینه کمتری، در دسته بندی متقاضیان اعتبار نسبت به دیگر روش های مشابه حاصل می کند.
محمد هادی ورهرام، امیر محمدی،
دوره 6، شماره 19 - ( 3-1394 )
چکیده

در این مقاله ، ما یک الگوریتم جدید پیشنهاد کرده ایم که PSO و ژنتیک را به طریقی با هم ترکیب میکند بگونه ای که الگوریتم جدید موثرتر و کار آمد تر میگردد. این بدین معنی که سرعت رسیدن به پاسخ به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و در عین حال دقت پاسخ نیز به مراتب بالاتر است. خاصیت الگوریتم بهینه سازی تجمع این است که به سرعت همگرا می شود ، اما در نزدیکی های نقطه بهینه فرآیند جستجو به شدت کند می شود . از طرفی می دانیم که الگوریتم ژنتیک نیز به شرایط اولیه به شدت حساس می باشد . در حقیقت طبیعت تصادفی عملگرهای ژنتیک ، الگوریتم را به جمعیت اولیه حساس می کند. این وابستگی به شرایط اولیه به گونه ای است که اگر جمعیت اولیه خوب انتخاب نگردد ، الگوریتم ممکن است همگرا نشود . در این مقاله با استفاده از این الگوریتم ترکیبی GA- PSO، مکان و اندازه بهینه خازن در یک سیستم توزیع نمونه بدست آمده است . همچنین جایابی بهینه خازن با الگوریتم های PSO و GA بطور جداگانه بدست و نتایج با هم مقایسه شده اند .نتایج نشان می دهند که الگوریتم جدید می تواند سریعتر به پاسخ برسد و به جمعیت اولیه وابسته نیست و پاسخهای دقیق تری را پیدا میکند.
مریم فرهنگی، مقصود فراست خواه،
دوره 6، شماره 21 - ( 8-1394 )
چکیده

یکی از موضوعاتی که مدیران و مسئولان آموزش عالی باید به طور جدی به آن بیندیشند، دانشگاه مجازی و ارائۀ مدلی مناسب برای ایجاد آن و تحقق یادگیری الکترونیکی در آن است. نظام آموزش عالی، از طریق توسعه دانشگاه مجازی می‌تواند، دسترسی علاقه‌مندان به یادگیری را فارغ از قیود زمان و مکان، افزایش دهد، بلکه می‌تواند موضوعاتی چون توسعه راهبردهای جدید یادگیری، ارائه بهترین مطالب درسی، استفاده از بهترین اعضای هیأت علمی، آموزش و یادگیری بر اساس توانایی افراد، افزایش اثربخشی، افزایش مسئولیت فردی در یادگیری (دانشجو محوری) و تحقق جامعه یادگیرندگان و تشکیل جوامع پژوهشی را تحقق بخشد. پیداست که در چنین نوع آموزش عالی، نقش استاد به مراتب پیچیده تر و کیفی تر می شود. در این پژوهش تلاش گردید تا شایستگی های اعضای هیأت علمی در محیط مجازی مورد بررسی قرار گیرد. با در نظر گرفتن روش توصیفی از نوع همبستگی، و ارایه مدل مفهومی چهار سوال برای آزمودن این مدل مورد استفاده قرار گرفتند که برای بررسی عملی نتایج مطالعات میدانی در دانشگاه مهر البرز اجرا شد..ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است که روایی و پایایی آن سنجیده شدو نتایج حاصل از آنها در دو مرحله بررسی گردید. در مرحله نخست به کمک چک لیست، شایستگی هایی که بیشترین هماهنگی را با مدل فوق داشتند تعیین و به کمک سه مولفه مورد بحث در سه بخش دسته بندی گردید. در مرحله دوم با توجه به تفکیک شایستگی ها، پرسشنامه میان اعضای هیأت علمی توزیع گردید (تمامی این افراد در حوزه یادگیری الکترونیکی فعالیت دارند) و پس از تکمیل، برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. نتایج ضریب همبستگی حاکی از وجود ارتباط معنادار میان مؤلفه‌های شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی بود. همچنین ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی از دو دیدگاه استادان و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و از این دو دیدگاه الویت بندی گردید.


غلامعلی منتظر، وحید فتحی،
دوره 6، شماره 21 - ( 8-1394 )
چکیده

یاددهندگان معمولاً به طور ذهنی دریافتهاند که تدریس خوب دارای چه ویژگیهایی است و با توجه به تجربه و حوزهی دانش خود درسپارهایی ایجاد کرده و در وب قرار میدهند. به همین دلیل بسیاری از یادگیرندگان نمیتوانند درسپارهای متناسب با نیازهای خود را پیدا کنند. به همین جهت بسیاری از پژوهشگران، تحقیقات خود را بر سامانههای یادگیری شخصی شده معطوف داشته‌اند که یکی از روش‌های شخصی‌سازی در محیط یادگیری الکترونیکی، تعیین توالی مناسب درس‌پارهاست. در این مقاله به بهینه‌سازی توالی درس‌پارها با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرّات پرداخته شده است. معیارهای استفاده شده برای انجام این کار سبک یادگیری و توانایی یادگیرندگان بوده که به ترتیب با استفاده از پرسشنامه‌ی فلدر و سولومان و نظریه‌ی پرسش و پاسخ شناسایی شده است. به منظور ارزیابی روش پیشنهادی، سامانه‌ی طراحی شده در محیط آموزشی وب‌بنیاد در حالت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از «موفقیت تحصیلی»، «رضایت تحصیلی» و «زمان حضور در محیط» یادگیرندگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که نتایج، کارامدی چشمگیر سامانه‌ی پیشنهادی را نشان می‌دهد.


محبوبه نریمانی، بی بی عشرت زمانی، عاطفه عاصمی،
دوره 6، شماره 21 - ( 8-1394 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان کاربست اخلاق و شایستگی‌های حرفه‌ای توسط اعضای هیات علمی آموزش‌های مجازی در دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه اعضای هیأت علمی و دستیاران آنان و دانشجویان مجازی دانشگاه اصفهان  و علوم پزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-92 بود. برای انتخاب دانشجویان از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم جامعه تعداد 168 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با چهار مولفه طراحی، تدریس، ارزشیابی و استفاده از فناوری‌ها است. پس از تائید روایی محتوای پرسشنامه، در یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از افراد جامعه که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند واریانس جامعه برآورد گردید، و برای پایایی آن آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر اعضای هیات علمی و دستیاران آنان میزان مولفه های اخلاق و شایستگی‌های حرفه ای در آموزش‌های مجازی در حد بالایی قرار دارد. اما از نظر دانشجویان این مولفه‌ها  پائین‌تر از میانگین مطلوب 3.5 می‌باشد.  نتایج  این پژوهش بیانگر وجود اختلاف بین ویژگیهای دو محیط سنتی و مجازی است  و اعضای هیات علمی در آموزش‌های مجازی باید با ویژگی‌های خاص این نوع از آموزش‌ها آشنا باشند بنابراین فراهم ساختن دوره های کارآموزی مناسب توسط مؤسسات آموزشی می‌تواند موجب پرورش مهارت های اعضای هیات علمی در زمینه کار با ابزارها و انجام صحیح نقش ها و وظایف آموزشی آنها گردد.


حسین مرادی مخلص، محمد رضا نیلی، جمشید حیدری،
دوره 6، شماره 21 - ( 8-1394 )
چکیده

در هزاره­ی سوم که افراد با مسائل متعدد، متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطلاعاتی که به طور روزافزون در حال تولید و انباشته شدن هستند وجود ندارد، داشتنن مهارت تفکر انتقادی برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره­ی آنها بر اساس شواهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر یک الگو با 7 عامل یا مؤلفه برای پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی توسط پژوهشگر ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در محیط­های یادگیری الکترونیکی و دانشجویان همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی (آموزش سنتی) تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 1391- 1390 در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. از بین جامعه­ی پژوهش، 47 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (23 نفر) و گروه گواه ( 24نفر) به صورت تصادفی جایگزین گردیدند. جهت آموزش گروه آزمایش از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی، در محیط های الکترونیکی در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده گردید. در گروه گواه از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط حضوری کلاس درس و به شیوه‌ی سخنرانی، در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده شد. عوامل و مولفه­های الگو شامل (چالش، بازنمایی، ایجاد فرصت، ایجاد انگیزش، تحلیل منطقی، تشویق، مسئولیت و تعهد) است. در این پژوهش از روش آزمایش و طرح پیش آزمون­ ـ ­پس آزمون با دو گروه آزمایشی که هر کدام برای دیگری حکم گروه گواه را داشتند استفاده شد. هر دوگروه در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر جواب دادند و از آزمون آماری تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج تفاوت معنادار بین نمرات گروه آزمایش و گواه در پرورش تفکر انتقادی دانشجویان در مؤلفه‌های استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی استدلال منطقی در سطح  001/0 را نشان می‌دهد. به این صورت که در پرورش تفکر انتقادی، گروه آزمایش که در محیط یادگیری الکترونیکی آموزش دیده بودند، در مقایسه با گروه گواه که در محیط حضوری کلاس آموزش دیده بودند، نتایج بهتری را به دست دادند.


محمد صادق رضایی، غلامعلی منتظر،
دوره 6، شماره 21 - ( 8-1394 )
چکیده

گروه‌بندی همگن یادگیرندگان از نظر مشابهت سبک یادگیری، موجب افزایش توانمندی سامانه‌های یادگیری الکترونیکی در تطبیق یادگیری و ایجاد فضای مشارکتی میان یادگیرندگان می‌شود. در این مقاله سامانه‌ای تشریح شده است که با استفاده از اطلاعات مربوط به رفتار شبکه‌ای یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی، گروه‌هایی از یادگیرندگان را که از منظر سبک یادگیری  مشابه هستند، شناسایی می‌کند. روش خوشه‌بندی ارائه شده برای تفکیک یادگیرندگان مبتنی بر ساختار شبکۀ عصبی ART و فرایند یادگیری شبکۀ عصبی Snap-Drift توسعه داده شده است. این شبکه امکان شناسایی گروه‌های یادگیرندگان را در فضای عدم قطعیت ویژگی‌های مؤثر بر تفکیک گروه‌ها، فراهم می‌سازد ضمن آنکه در این روش نیازی به دانستن تعداد مناسب گروه‌ها نیست. عملکرد این سامانه در شناسایی گروه‌های یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی بر اساس سبک یادگیری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی بر اساس معیارهای ارزیابی دیبویس – بولدین و خلوص و تجمع نشان می‌دهد روش پیشنهادی به طور کلی گروه‌های مناسب‌تر و دقیق‌تری را نسبت به روش‌های دیگر ایجاد کرده است.


مریم السادات میری، فرزانه علی پور،
دوره 6، شماره 21 - ( 8-1394 )
چکیده

پیشرفت روزافزون فنّاوری باعث تغییرات بسیاری در زمینه آموزش الکترونیکی شده، بنا به عللی مشمولین آموزش مداوم از شیوه آموزش الکترونیک استقبال زیادی نکرده و به همان روش آموزش سنتی تمایل نشان میدهند. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر و بررسی موانع موجود بر توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم درسال 1390 است. بدین منظور مطالعه توصیفی مقطعی به صورت سرشماری انجام و از شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم ،درخواست شد به پرسشنامه ای استاندارد که حاوی  72 سوال در 7 حیطه و شامل اطلاعات دموگرافیک بود، پاسخ دهند. اطلاعات با نرم افزار آماریspss.17  تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد از تعداد 976 نفر شرکت کننده در طرح، 8/59 % بیش از 5 سال و 2/40 % کمتر از 5 سال با کامپیوتر آشنایی داشته‌اند. در ارتباط با اولویت بندی عوامل مؤثر، بالاترین فراوانی با مقدار 3/22% متعلق به عوامل سازمانی بود. در بررسی نقش هرحیطه درروندآموزش الکترونیکی، به ترتیب سهم عوامل سازمانی 37/26٪، تکنولوژیکی 17/24٪، ذینفعان 83/24٪، سواد اطلاعاتی70/22٪، روش آموزش الکترونیکی 26/28٪ ، منابع 07/19٪ و محیطی 94/15٪ بود. در مجموع می‌توان گفت اکثر افراد  نقش عوامل سازمانی رادرآموزش الکترونیکی موثر می دانند و داشتن برنامه مدون مهمترین تأثیر را در این میان دارد. نقش برنامه ریزان در برگزاری این دوره ها بسیار مهم و بایستی دوره های باز آموزی  با توجه به نیاز شرکت کنندگان طراحی گردد .


مهندس فائزه طالبیان، دکتر حسن ختن لو، دکتر منصور اسماعیل پور،
دوره 7، شماره 23 - ( 9-1395 )
چکیده

پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی سیم، توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری های گوناگون داده است. ظرفیت محدود انرژی حسگرها، چالش بزرگی است که این شبکه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. خوشه بندی به عنوان یکی از روش های شناخته شده برای مدیریت این چالش استفاده می شو. برای یافتن مکان مناسب سرخوشه ها از الگوریتم رقابت استعماری که یکی از شاخه های هوش محاسباتی می باشد استفاده شده است. سرخوشه ها توسط مدل سه سطحی در ارتباط هستند، تا سرخوشه هایی با ظرفیت انرژی کم و دور از ایستگاه به عنوان سطح سوم شناخته شده و به طور غیر مستقیم با ایستگاه پایه به تبادل اطلاعات بپردازد. این موضوع باعث افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم می شود.

خانم نفیسه شفیعی، دکتر مهدی شجری،
دوره 7، شماره 23 - ( 9-1395 )
چکیده

با گسترش کاربرد محتواهای دیجیتال در دنیای فناوری اطلاعات، نظارت و کنترل بر روی این داده‌ها و همچنین ممانعت از کپی‌برداری اسناد مورد توجه قرار گرفته است. در همین رابطه سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال هستند، و برای نیل به این مقصود از توابع متداول در زمینه‌ی رمزنگاری و نهان‌نگاری بهره می‌گیرند. از سوی دیگر مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال بسیار حائز اهمیت است، و روش‌هایی همانند نهان‌نگاری در جلوگیری از کپی‌برداری فایل‌ها و اسناد دیجیتالی کارآمد نخواهند بود. در این مقاله، ما مدلی برای بهبود عملکرد سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال پیشنهاد کرده‌ایم. اساس کار این روش مبتنی بر رمزنگاری چند بخشی بوده و نه تنها بر انتشار و پخش اسناد نظارت و کنترل می‌کند، بلکه با بکارگیری داده‌های متمایز و یکتا در تولید کلید از کپی‌برداری نیز به طور جدی جلوگیری می‌نماید. وجه تمایز اصلی رویکرد پیشنهادی با سایر روش‌های به کارگرفته شده در این حوزه، استفاده از تکنیک مبهم‌سازی به منظور محافظت از الگوریتم تولید کلید در برابر حملات مهندسی معکوس می‌باشد.


زهرا مصلحی، دکتر مازیار پالهنگ،
دوره 7، شماره 25 - ( 9-1395 )
چکیده

یکی از زمینه‌های فعالیت در یادگیری ماشین و شناسایی الگو یادگیری با ناظر می‌باشد. در یادگیری با ناظر برچسب داده‌های آموزشی موجود است. در مسایل دورده‌ای، هدف محاسبه فرضیه‌ای است که بتواند به بهترین شکل ممکن و با کمترین مقدار خطا داده‌های با دو ردهی مثبت و منفی را از یکدیگر جدا کند. انواع روش‌های یادگیری با ناظر پیشنهاد شده است. به عنوان مثال می‌توان به درخت‌های تصمیم، یادگیر SVM و روش‌های نزدیکترین همسایه اشاره کرد. در این مقاله بر عملکرد درخت‌های تصمیم متمرکز می‌شویم. عملکرد درخت تصمیم مشابه پیدا کردن ابرصفحه‌های تقسیم‌کننده در فضای d بعدی است، بطوریکه داده‌های موجود را به درستی رده‌بندی کند و تا حد ممکن رده‌بندی صحیح داده‌های آینده را نیز بدست آورد. دیدگاه هندسی عملکرد درخت تصمیم ما را به مفهوم تفکیک‌پذیری در هندسه محاسباتی نزدیک می‌کند. از بین کلیه الگوریتم‌های تفکیک‌پذیری موجود، مساله محاسبه مستطیل با حداکثر اختلاف دو رنگ را مطرح می‌کنیم. این مساله ارتباط نزدیکی با مساله درخت تصمیم در یادگیری ماشین دارد. در ادامه الگوریتم محاسبه مستطیل با حداکثر اختلاف دو رنگ را در یک، دو، سه و d بعد پیاده سازی می‌کنیم. نتیجه پیاده‌سازی نشان‌دهنده آن است که این الگوریتم، الگوریتمی قابل رقابت با الگوریتم شناخته شده C4.5 است.


مهندس بابک گودرزی، دکتر رضا جاویدان، دکتر محمد جواد دهقانی،
دوره 8، شماره 27 - ( 2-1397 )
چکیده

تحلیل بافت نقش مهمی را در پردازش تصویر ایفا می کند. با توجه به ظاهر فوق العاده بافتی تصاویر سونار، تکنیک های تحلیل بافت یک انتخاب مناسب برای تحلیل تصاویر آکوستیکی دریا هستند. اپراتور الگوی دودویی محلی یک توصیفگر بسیار موثر و چند رزولوشنی بافت است. این توصیفگر، اطلاعات مناسب را از تغییر روشنایی و حالات تصویر بدست می آورد. با اینکه توسعه های زیادی از الگوی دودویی محلی ارائه شده است اما اپراتورهای الگوهای دودویی محلی موجود نسبت به نویز حساسند. همچنین گاهی اوقات منجر به توصیف الگوهای مختلف ساختاری با کد دودویی همگون می شوند که به ناچار قابلیت تمایز خود را کاهش می دهند. این تحقیق یک بررسی اجمالی پیرامون روش الگوی دودویی محلی را ارائه نموده که شامل چندین مورد از متغیرهای جدیدتر است. سپس برای غلبه بر ناکارآمدی های انواع الگوهای دودویی محلی، یک چارچوب قوی از الگوی دودویی بنام الگوی دودویی محلی تکمیل شده مقاوم ارائه شده که ارزش هر پیکسل مرکزی با میانگین مقادیر شدت خاکستری خانه ها از یک مربع سه در سه جایگزین می گردد. روش ارائه شده یک ابزار سریع با دقت بالا در طبقه بندی تصاویر بستر دریاست که مقایسه نتایج شبیه سازی با دیگر روش های مشهور، نشاندهنده کارآیی الگوریتم ارائه شده است.
امین فیضی، وحید ستاری نائینی، مجید محمدی،
دوره 8، شماره 29 - ( 2-1397 )
چکیده

شبکه های بین خودرویی زیرمجموعه‌ای از شبکه های سیار موردی می باشد که در آن خودروها به عنوان گره های شبکه محسوب می شوند. تفاوت اصلی آن با شبکه های سیار موردی در تحرک سریع گره ها است که باعث تغییر سریع توپولوژی در این شبکه می شود. تغییرات سریع توپولوژی شبکه یک چالش بزرگ برای مسیریابی محسوب می شود که برای مسیریابی در این شبکه ها، پروتکل های مسیریابی باید قوی و قابل‌اعتماد باشد. یکی از پروتکل های مسیریابی شناخته ‌شده در شبکه‌های بین خودرویی، پروتکل مسیریابی AODV است. اعمال این پروتکل مسیریابی بر روی شبکه های بین خودرویی نیز دارای مشکلاتی می‌باشد که با افزایش مقیاس شبکه و تعداد گره ها، تعداد پیام های کنترلی در شبکه افزایش می یابد. یکی از روش‌های کاهش سربار در پروتکل AODV، خوشه بندی کردن گره های شبکه است. در این مقاله برای خوشه بندی کردن گره ها از الگوریتم تغییریافته K-Means و برای انتخاب سر خوشه از الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی باعث بهبود بار مسیریابی نرمال شده و افزایش نرخ تحویل بسته در مقایسه با پروتکل مسیریابی AODV شده است.صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb